Showing all 3 results

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลตามบ้านเรือนและตามโรงพยาบาล (Personal and Clinical Scales)

เครื่องชั่ง CAMRY BR9807

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลตามบ้านเรือนและตามโรงพยาบาล (Personal and Clinical Scales)

เครื่องชั่ง CAMRY EB1004

เครื่องชั่งขนาดเล็กแบบพกพาหรือใช้ในครัวเรือน (Mini & Kitchen Scales)

เครื่องชั่ง CAMRY EHA601