โหลดเซลล์ ZEMIC BM-11

โหลดเซลล์แบบ Single end loadcell